HELSINGIN SEUDUN BEAGLE RY

 

YHDISTYS JA SEN TOIMINTA

1. Yhdistys ja sen toiminta. Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Beagle ry ja sen kotipaikka Helsinki. Yhdistys edustaa Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella beaglejä

2. Yhdistys voi liittyä kennel- ja beagletoiminnan valtakunnallisten keskusjärjestöjen ja vastaavien alueellisten yhdistysten jäseneksi

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää beagleharrastusta ja beaglein rodunomaista käyttöä pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhdessäolo- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja ajokokeita sekä toimii muin vastaavin tavoin.

4. Yhdistys voi jakautua alueellisesti tai eri toimintamuotojen mukaisiin asioihin, joiden toimintaohjeet hallitus vahvistaa

5. yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa maaliskuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden helmikuun päättyessä.

JÄSENET

6. Yhdistyksen ja sen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö

Yhteisöjäsenet voivat olla vuosijäseniä, ainaisjäseniä tai kannattajajäseniä.

Henkilöjäsenet voivat olla vuosijäseniä, ainaisjäseniä tai kannattajajäseniä, perhejäseniä, alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä, vapaajäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.

Jäsenet hyväksyy hallitus paitsi kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajan kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.

Hyväksymisen ja kutsumisen tulee tapahtua vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen entisistä puheenjohtajista voi enintään yksi olla kunniapuheenjohtaja.

7. Vuosikokous päättää liittymismaksun ja vuosijäsenmaksujen suuruuden siten, että ainaisjäsen maksaa 20-kertaisen vuosijäsenmaksun kertakaikkisena, kannattajajäsen nelinkertaisen vuosijäsenmaksun sekä perhe- ja nuorisojäsen puolet vuosijäsenmaksusta. Yhtäjaksoisesti 25 vuotta jäsenenä ollut henkilöjäsen siirtyy 60 vuotta täytettyään vapaajäseneksi. Samoin kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaat jäsenmaksusta.

Muissa suhteissa kaikki jäsenet ovat oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan tasavertaiset.

8. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Ero merkitään hallituksen tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi myös, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen toimintakauden päättymistä seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.

9. Hallitus voi asianomaista kuultuaan erottaa jäsenen, joka toimii tahallisesti tai kenneltoimintaa vahingoittaen vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä, lakeja taikka kenneltoiminnan hyviä tapoja. Tällöin hallitus voi myös kieltää asianomaista osallistumasta yhdistyksen järjestämiin kenneltilaisuuksiin.

Rikkomuksista, jotka eivät johda erottamiseen, hallitus voi varoittaa jäsentä tai antaa hänelle määräajaksi edellä mainitun kiellon.

edellä mainituista päätöksistä asianomainen voi valittaa yhdistyksen kokoukselle neljätoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan jättämällä hallitukselle kirjallisen valituksen.

Erottamispäätös vaatii sekä hallituksessa että yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

10. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, joilla on ensimmäinen ja toinen varajäsen.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika

11. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Muita paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviä voidaan keskenään yhdistää. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä.

12. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta asioiden tai hallituksen kahden jäsenen vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

13. Hallitus asettaa vuosittain koetoimikunnan ja muut tarvittavat toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät

14. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi antaa muille henkilöille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin

15. Toimintakauden toiminta- ja talouskertomukset tilinpäätöksineen ja muine asiakirjoineen on annettava tilintarkastukseen viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastulausunto tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

16. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää annetulla kutsulla. Kutsu lähetetään kaikille jäsenille kirjallisena tai julkaistaan pääkaupungin sanomalehdessä taikka Suomen Beaglelehdessä sen mukaan kuin vuosikokous päättää.

Kokous kutsuttava koolle myös, kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.

17. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi edustaa sen lisäksi valtakirjalla enintään yhtä poissaolevaa jäsentä.

18. Yhdistyksen kokouksessa käsitellään kutsussa mainitut asiat.

Muista, ei kuitenkaan vuosikokoukselle kuuluvista eikä sääntöjen 21 §:ssä tai yhdistyslain 24 §:ssä mainituista, asioista kokouksessa voidaan päättää, jos päätös on yksimielinen.

Muutoin päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 6, 9 ja 24 §:ssä mainituista asioista.

19. Jäsen voi saattaa ilmoittamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle toimittamallaan kirjeellä.

20. Vuosikokous pidetään vuosittain maali- tai huhtikuun aikana.

Siinä käsitellään ainakin seuraavat asia:

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja tarvittavat kokousvirkailijat

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään työjärjestys

esitetään toiminta- ja talouskertomus sekä tlintarkastuslausunto

päätetään tilinpäätöksen vahviistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekämahdollisista toimenpiteistä

vahvistetaan toimintasuunnitelma, palkkioiden sekä liittymis- ja vuosijäsenmaksujen suuruudet sekä talousarvio

päätetään hallituksen jäsenten määrä sekä valitaan sen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

Valitaan alkaneeksi toimintakaudeksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

päätetään kokouskutsujen julkaisemisen tavasta

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

SÄÄNTÖJENMUUTTAMINEN

21. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen vaatii vähintään (3/4) enemmistön annetuista äänistä kokouksessa, jonka kutsussa on mainittava käsiteltävä asia.

Yhdistyksen purkamisesta päätöksen tehneen kokouksen on päätettävä myös , millä tavalla yhdistyksen varat käytetään 3 §:ssä määriteltyyn tarkoitukseen.

i. Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 20.3.1995 ja ovat yhdistysrekisteritoimiston vaatimien muutosten jälkeen patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimät 5.2.1997. Viimeinen muutos tehty yhdistysrekisteriin nimenkirjoitusoikeuksiin 18.5.2012

ii. Yhdistyksen rekisterinumero on